Ett dödsbo uppstår när en person går ur tiden. Då dödsfall i de allra flesta fall inträffar mycket överraskande uppkommer frågan om vad som ska ske med den avlidnes tillhörigheter. I livet göra vi många åtaganden som behöver regleras och avslutas vid det tillfälle när vi inte längre finns kvar att fullfölja dem. Enligt juridiken måste man vara en så kallad juridisk person för att kunna ingå avtal och ta del av lagens rättigheter och skyldigheter. Medborgare är givetvis detta per automatik, men det finns även de som inte är människor som utgör juridisk person. Olika former av företag och föreningar är juridiska personer för att de ska kunna ingå avtal med kunder och leverantörer, och även dessas konkursbon om det skulle visa sig att verksamheten inte är bärkraftig. Ett dödsbo kan i mångt och mycket liknas vid ett konkursbo då de båda är juridiska personer och då processen är mycket snarlik. I båda fall handlar det om att reglera befintliga åtaganden såsom avtal och skulder, för att sedermera dela ut potentiella överskott till de som ska kunna ta del av det.

Som tidigare nämnts är dödsboets syfte att reglera den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt lag måste man göra en bouppteckning för dödsboet inom tre månader från att dödsfallet inträffat. Denna kan förklaras som en beskrivning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder och syftar till att man ska få en klar bild av vilka tillgångar och skulder som finns, för att därefter kunna reglera dem. Den innehåller även information om vilka som är dödsbodelägare, det vill säga de som ska ärva överskotten från dödsboet efter att skulderna är reglerade.
Det är även dödsboet som står för betalningen av alla kostnader kopplat till den avlidnes begravning. Kostnader som dödsbodelägarna har i samband med bouppteckning och andre utgifter såsom resor i anslutning till begravning kan i vissa fall betalas av dödsboet under förutsättning att alla delägare är överens om att detta ska ske.

Företag som Köper Dödsbo i Malmö

Vem gör vad i dödsboet?
Innan bouppteckningen kan ske kan innehållet i ett dödsbo behöva tas om hand och omvårdas beroende på vad det har för karaktär. Det allra vanligaste är att det är den avlidnes bättre hälft eller partner som åtar sig denna uppgift, framförallt om det finns saker som inte kan vänta tills själva bouppteckningen. Om man vill företräda dödsboet måste man kunna visa sin behörighet för att få göra det, vilket kräver att man har ett dödsfallsintyg tillsammans med medföljande släktutredning. Detta finns att beställa från skatteverket. När bouppteckning väl har gjorts förvaltar samtliga dödsbodelägare boets tillgångar och skulder tillsammans. Det är ofta önskvärt och vanligt att man beslutar att endast en av dödsbodelägarna tar hand om det hela för att göra processen enklare, vilket delvis beror på att vissa människor har större fallenhet och kompetens för uppgiften än andra. För att överlåta hela uppdraget till en enskild person behöver denna en fullmakt från övriga delägare. Det är även viktigt att alla delägare är överens om förfarandet trots att det är en enskild person som genomför själva arbetet. Känner man att man inte vill stå med allt själv finns det hjälp att få både i form av juridisk rådgivning och det fysiska omhändertagandet av tillgångar. Det sistnämnda är framförallt vanligt om den avlidne bott själv och man ämnar sälja av dennes fysiska tillgångar. I många fall kan det helt enkelt bli för mycket att både hantera sorgearbetet och samtidigt behöva sälja den avlidnes ägodelar. I detta fall kan man vända sig till företag som sysslar med uppköp och auktionering av dödsbon. Deras verksamhet bygger på att ta om hand om den avlidnes ägodelar för att därefter hitta nya ägare som kan ha nytta av de olika fysiska tillgångarna.